زبده جراحان قلبم را جراحی کردند به تیغ ( سیاوش کسرایی ){رمز آرش} - يکشنبه 28 آبان 1396
تو چه خوش می خندی ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
مهتاب ناب و خلوتی پشت بامها( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
از صدایی گنگ خواب شیرینم پرید از سر ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
پیکان سرخ ماهی کوچک( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
سنگ را می ترکاند سرما ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
یک قناری بر دست دو کبوتر بر بام ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
غوغا ! غریو! جیغ راحت نمی نشینم ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
در عصرهای دلگشای ماه اسفند ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 28 آبان 1396
بس در تلاش خواستن و رستن ( سیاوش کسرایی ) - پنجشنبه 25 آبان 1396
من به جرمی که چرا کبریتی گیراندم ( سیاوش کسرایی ) {رمز آرش} - پنجشنبه 25 آبان 1396
زیبای من گریستنت چیست ؟( سیاوش کسرایی ) - پنجشنبه 25 آبان 1396
حیات من علفزاری است( سیاوش کسرایی ) - پنجشنبه 25 آبان 1396
خورشید در بلندترین اوج ( سیاوش کسرایی ) - پنجشنبه 25 آبان 1396
همچو دانه های آفتاب صبح کز بلند جای کوه ( سیاوش کسرایی ) - پنجشنبه 25 آبان 1396
با آن همه سلاح با آن همه ستوه( سیاوش کسرایی ) - چهارشنبه 24 آبان 1396
من از مراسم تدفین خویش می ایم ( سیاوش کسرایی ) - چهارشنبه 24 آبان 1396
برگ ریزان همه خوبی هاست ( سیاوش کسرایی ){رمز آرش} - چهارشنبه 24 آبان 1396
استخوان هایی از سفره رنگارنگش ( سیاوش کسرایی ) - چهارشنبه 24 آبان 1396
نا خوانده میهمان اینک ز گرد راه رسیده است( سیاوش کسرایی ) - چهارشنبه 24 آبان 1396
دیگر نه قامتی است اگر می رود به راه ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 21 آبان 1396
بعد از هجوم رعد که در پنجه می شکست( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 21 آبان 1396
غصه نانم امان ببریده است ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 21 آبان 1396
روی میدان بزرگ تلی از چشم فراهم ( سیاوش کسرایی ) {رمزآرش} - يکشنبه 21 آبان 1396
آسمان لانه مرغ خیال و زمین ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 21 آبان 1396
نان به یک نرخ نمی ماند در این بازار ( سیاوش کسرایی ) - يکشنبه 21 آبان 1396
زنهای چادری چون گله ای پرنده کور سیاه فام ( سیاوش کسرایی ) - دوشنبه 15 آبان 1396
ای گلهای فراموشی باغ ( سیاوش کسرایی ) {رمز آرش} - دوشنبه 15 آبان 1396
بود در کشور افسانه کسی ( سیاوش کسرایی ) - دوشنبه 15 آبان 1396
ما را سر گلیم نشاندند وز ابتدا( سیاوش کسرایی ) - دوشنبه 15 آبان 1396
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد